ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES:

2heartsandmine – opdrachtnemer: gebruiker van deze algemene voorwaarden Nona Bollaert, handelend onder de naam 2Heartsandmine, weddingplanner, gevestigd in Drongen, Chartreuzengoed 7, 9031 Drongen met BTW-nummer BE 0795. 121. 668

 

Opdrachtgever: de wederpartij van 2heartsandmine zijnde de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan 2heartsandmine heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft en/of evenement (zowel consumenten als bedrijven), of in wiens naam 2heartsandmine een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 2heartsandmine geen invloed kan uitoefenen en waardoor 2heartsandmine niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.

Onder overmacht worden mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme
 • een dag of dagen van nationale rouw
 • contingentering- of andere overheidsmaatregelen
 • overheidsbesluiten
 • werkstaking
 • natuurrampen
 • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van 2Heartsandmine
 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring
 • epidemieën of pandemieën

Indien de onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met 2heartsandmine:

Artikel 1 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 2Heartsandmine alsmede op alle overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan leveranciers dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

5. Door ondertekening van een offerte met 2Heartsandmine verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze algemene voorwaarden.

7. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden waaronder bv. leveranciers zijn niet inbegrepen in de prijzen van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of derden, zijn altijd ten laste van de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING, INHOUD OVEREENKOMST EN INSCHAKELING DERDEN

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn, zowel schriftelijk als mondeling, steeds vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, na de datum van verzending.

2. De overeenkomst tussen 2heartsandmine en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van 2heartsandmine van een door opdrachtgever ondertekende offerte.

3. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn.

4. Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

5. In geval de overeenkomst tussen 2heartsandmine en meerdere opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6. 2heartsandmine heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

7. Indien 2heartsandmine derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal zij dit zo nodig communiceren.

 

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, welke 2heartsandmine naar haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan 2heartsandmine ter beschikking worden gesteld.

2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat 2Heartsandmine onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever. Bovendien heeft 2heartsandmine in die gevallen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5. Opdrachtgever geeft toestemming aan 2heartsandmine tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van 2Heartsandmine.

 

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. 2Heartsandmine is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door 2heartsandmine van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag.

2. De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3. Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met 2heartsandmine overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van 2heartsandmine om de opdracht correct uit te voeren.

5. De stylingmaterialen die 2heartsandmine ter beschikking stelt blijven eigendom van 2heartsandmine met met uitzondering van verse bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of onbeschadigd aan opdrachtnemer worden geretourneerd dient opdrachtgever de vervangingswaarde aan 2heartsandmine te vergoeden.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen aanvullende werkzaamheden op te schorten, totdat betaling van de aanvullende werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 – HONORARIUM

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. Voorts mag 2Heartsandmine het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

5. 2Heartsandmine zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6. De door opdrachtnemer gemaakte reiskosten in het kader van de uitvoering van de opdracht in binnen- en buitenland, worden tussentijds in rekening gebracht op basis van € 0,50 per gereden kilometer.

7. Tol- en parkeerkosten in binnen – en buitenland zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever, alsook parkeerkosten.

Artikel 7 – BETALING

1. Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de organisatie van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in drie delen gefactureerd: 40% bij het tot stand komen van de overeenkomst, 40% halverwege de planning van de bruiloft en 20% de week voor de bruiloft.

2. Indien de bruiloft om welke reden dan ook wordt verplaatst door opdrachtgever naar het volgende kalenderjaar, dan gaat dit in overleg met 2heartsandmine.

3. Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst.

4. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

5. Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, in dit geval kan 2Heartsandmine aanspraak maken op:

 • de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
 • indien opdrachtgever consument is de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw, afhankelijk van opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen.
 • indien opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 200,00

Artikel 8 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

1. 2Heartsandmine heeft het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever indien de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van opdrachtnemer onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

2. Indien de opdrachtgever, zijnde een bedrijf, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten bedragen:
a. bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15% van het overeengekomen bedrag.
b. langer dan 8 weken voorafgaand aan het evenement: 75% van het overeengekomen bedrag.
c. bij annulering binnen 3-8 weken voorafgaand aan het evenement: 90% van het overeengekomen bedrag. d. bij annulering tussen 3 weken of korter voorafgaand aan het evenement: 100% van het overeengekomen bedrag.

2B. Indien de opdrachtgever, zijnde een consument, de overeenkomst annuleert, dan worden de redelijke kosten in rekening gebracht.
Deze kosten bedragen:
a. bij annulering binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de opdracht al binnen twee weken plaatsvindt: 15 % van het overeengekomen bedrag;
b. bij annulering langer dan 8 weken voorafgaand aan de bruiloft: 70% van het overeengekomen bedrag;
c. bij annulering 8 weken of korter en langer dan 1 week voorafgaand aan de bruiloft: 80% van het overeengekomen bedrag;
d. bij annulering 1 week of korter voorafgaand aan de bruiloft: 90% van het overeengekomen bedrag.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer en opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 2Heartsandmine de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Opdrachtgever wordt verzocht een bruiloftsverzekering af te sluiten waarvan opdrachtgever een bewijs levert aan 2Heartsandmine, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Dit om eventueel risico af te dekken voor overmacht of uitstel en/of annulering van de overeenkomst door een sterfgeval, ziekte, epidemie en/of anderszins. Het bruidspaar blijft anders immer aansprakelijk.

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor zover 2Heartsandmine bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan 2heartsandmine op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 2heartsandmine.
2. 2Heartsandmine is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door 2heartsandmine gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
3. 2Heartsandmine is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
4. 2Heartsandmine is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 10 – OVERMACHT

1. 2Heartsandmine is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door 2Heartsandmine op de hoogte gesteld als er sprake is overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan 2Heartsandmine bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.
3. In geval van overmacht zal 2Heartsandmine zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 – GEHEIMHOUDING

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 2Heartsandmine gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en 2Heartsandmine zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is 2Heartsandmine niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

1. 2Heartsandmine behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van 2Heartsandmine, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN
1. Geschillen tussen 2Heartsandmine en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van 2Heartsandmine.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Op elke rechtsverhouding tussen 2Heartsandmine en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 17 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. 2heartsandmine bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal deze publiek kenbaar en beschikbaar maken via www.2heartsandmine.be, minstens 30 dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.