Privacyverklaring
2Heartsandmine, gevestigd te Chartreuzengoed 7 9031 Drongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
2Heartsandmine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens  verwerken
2Heartsandmine verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Om onze nieuwsbrieven en/of andere reclamefolder te kunnen verzenden
• Voor directe marketing
• Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Hoelang we persoonsgegevens bewaren
2Heartsandmine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2Heartsandmine en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via mail versturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer (of Burgerservicenummer (BSN) voor Nederland) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
2Heartsandmine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@2heartsandmine.be

Delen van persoonsgegevens met derden
2heartsandmine verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

COOKIES
De website van 2Heartsandmine maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of
tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Bepaalde cookies
zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
• Informatie over het gebruik van de website analyseren ter verbetering
van onze website.
• Verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
• Inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door 2Heartsandmine verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter
verbetering van onze dienstverlening. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie verwijderen van uw browser. In deze gevallen
garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
2Heartsandmine behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring en dit cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd in augustus 2023.